BNPC – edycja 2016

1. Blue Note Poznań Competition (BNPC) organizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościuszki 79.
2. Konkurs BNCP ani żaden z jego elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada o grach hazardowych.
3. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: wokalnej oraz instrumentalnej.
4. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział soliści i zespoły składające się z muzyków, którzy nie ukończyli 30 lat.
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
a) Etap I – eliminacje na podstawie nadesłanych materiałów muzycznych i formularzy zgłoszeniowych przeprowadzone przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
b) Etap II – finał Konkursu w dniach 14-16 października 2016 oceniany przez profesjonalne jury powołane przez Organizatora.
6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz przesłania na płycie CD nagrania. Łączny czas nagrania nie może przekraczać 30 minut. Nagranie może pochodzić z rejestracji studyjnej, koncertowej lub dokonanej w warunkach domowych.  Nagranie może zawierać inne utwory niż zgłaszane do konkursu.
Kartę zgłoszenia wraz z płytą CD należy wysłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note, ul. Pasieka 22a, 61-657 Poznań (lub dostarczyć osobiście do klubu Blue Note, Poznań, ul. Kościuszki 79).
Kartę zgłoszenia oraz załączniki (zdjęcia) należy także przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@bluenote.poznan.pl.
Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę autora fotografii na wykorzystanie jej do celów promocyjnych i reklamy. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tych fotografii oraz swojego wizerunku w materiałach drukowanych oraz w formie elektronicznej, w zakresie promocji i reklamy Konkursu.
7. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 października 2016. Decyduje data fizycznego dotarcia przesyłki.
8. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
9. W przypadku zgłoszenia zespołu – obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia i na płycie CD, ze składem zespołu podczas konkursu.
10. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu do konkursu najpóźniej do 7 października 2016
11. W czasie trwania Konkursu Organizator zapewnia wzmacniacze gitarowe i basowy, podstawowy zestaw perkusyjny, fortepian, kontrabas, a także Korg Tryton Studio i Rhodes Mark II. Perkusiści powinni przyjechać z własnym werblem i kompletem talerzy.
12. Organizator zapewnia sekcję akompaniującą wokalistom i instrumentalistom – solistom (fortepian, kontrabas, perkusja) oraz obsługę techniczną podczas prób i koncertów (nagłośnienie, odsłuchy i oświetlenie).
13. Zakwalifikowani uczestnicy – instrumentaliści soliści i wokaliści – zobowiązani są dostarczyć zapis nutowy prezentowanych utworów na potrzeby sekcji akompaniującej – najpóźniej do 10 października 2016.
Instrumentaliści i wokaliści mogą wystąpić z własnym zespołem akompaniującym, na zasadach określonych w pkt. 24.
14. Zwycięzców Konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Pracom jury przewodniczyć będzie Krzesimir Dębski.
15. Kolejność przesłuchań konkursowych ustalana jest przez Organizatora.
16. Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w wieczornych jam session.
17. Ocena konkursowych wystąpień należy do wyłącznych kompetencji Jury. Jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla Organizatora. Decyzja Jury nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.
18. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w czasie Koncertu Finałowego Festiwalu.
19. Laureaci Konkursu zobowiązani są do:
– odbioru nagród w czasie Konkursu Finałowego
– nieodpłatnego wykonania całości lub części (według decyzji Organizatora) własnego programu konkursowego w czasie Konkursu Finałowego.
20. Niewypełnienie przez Uczestnika punktu 19 jest złamaniem regulaminu i może spowodować wykluczenie laureata z konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury oraz odebraniu tytułu Laureata i nagrody.
21. W konkursie zostaną przyznane nagrody:
– dla najlepszego wokalisty – 3000 zł
– dla najlepszego instrumentalisty – 3000 zł
– dla najlepszego zespołu – 10 000 zł.
Organizator przewiduje kwotę 4 000 zł na wyróżnienia. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje jury.
Jury ma prawo nieprzyznania wszystkich lub części nagród, a także do innego podziału puli pieniędzy przeznaczonej na nagrody.
Organizator dopuszcza także przyznanie innych nagród pozaregulaminowych.
22. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
23. O ile wartość konkretnej nagrody przewyższa kwotę 760 zł, nagroda ta jest objęta obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.). W celu opłacenia podatku Organizator potrąca jego kwotę z kwoty nagrody.
24. Organizator zapewnia zakwalifikowanym do Konkursu wokalistom i solistom oraz członkom zespołów nocleg i wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) w czasie trwania Konkursu. tj. od 14 do 16 października 2016 włącznie. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Poznania na własny koszt. Członkowie zespołów towarzyszących instrumentalistom i wokalistom nie otrzymują ze strony Organizatora żadnych świadczeń (wyżywienie, zakwaterowanie).
25. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
Brak zgłoszenia rezygnacji lub rezygnacja z udziału w festiwalu bez przedstawienia ważnych przyczyn (np. zwolnienie lekarskie) po dniu 9 października 2016 daje Organizatorowi prawo dochodzenia zwrotu kosztów rezerwacji noclegów i wyżywienia.
26. Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na nagrywanie (audio i wideo) prezentacji konkursowych oraz Koncertu Finałowego oraz na wykorzystywanie nagrań oraz materiałów fotograficznych powstałych w czasie prezentacji konkursowych i Koncertu Finałowego do celów promocyjnych i dokumentacyjnych Konkursu.
Na mocy Regulaminu Uczestnik, z chwilą wykonania artystycznego wykonania, udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym bez możliwości jej wypowiedzenia, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznego wykonania w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania dowolną techniką i na jakimkolwiek nośniku; zaś w zakresie efektów tego utrwalenia:
b) zwielokrotniania dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) prawa obrotu w kraju i za granicą w dowolnej formie i przy użyciu dowolnych kanałów sprzedaży w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
d) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
e) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu
f) wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity; w tym reemisji integralnej i równoczesnej przez dowolną organizację telewizyjną lub radiową;
g) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
h) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach internetowych;
i) sporządzania wersji obcojęzycznych;
j) wprowadzania zmian, skrótów;
k) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy.
W tym samym zakresie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego
w trakcie artystycznego wykonania.
27. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U) Nr 133 poz. 883).
28. Organizator konkursu informuje, że dane osobowe uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu opublikowania imienia i nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów Konkursu na stronie internetowej konkursu oraz w komunikatach prasowych.
29. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz – w celu przekazania nagród – numeru NIP i danych urzędu skarbowego Laureata.
30. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
31. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
32. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby i firmy trzecie – telekomunikację, pocztę oraz przedsiębiorstwa kurierskie.

Organizatorem konkursu jest

Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note w Poznaniu

blue note_ciemne_napisy

 

 

 

 

 

 

 

Blue Note Poznań Competition odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Poznania

Poznan bez Know How

 

 

 

 

 

oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego copy

 

patrononi i partnerzy:

 

Jazz Forum logo

radiojazz_logo_kolor-czarne-tlo

 

jazzpress_logo_NEW 

 

FabrykaZespolow_poziome_biale_podglad

IKS czerwony kwadrat

napis_kultura_krotki.cdr

 

 

ERA JAZZU logo red [Przekonwertowany]